logo
Biuletyn Informacji Publicznej

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

IM. 25 DYWIZJI PIECHOTY ZIEMI KALISKIEJ W KALISZU

 1. od 27.02.2023 r. – składanie zgłoszeń przez rodziców uczniów z rejonu

  Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie elektroniczne po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu  (w godz. 6.30 – 14.30) 

  Pytania prosimy kierować telefonicznie 62 502-11-95 lub mailowo:    sp9sp9@poczta.onet.pl

  W przypadku, gdy szkoła po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie będzie dysponować wolnymi miejscami, odbędzie się nabór dla dzieci spoza rejonu od 1.06 – 9.06.2023 r.

 2. Po zakończeniu rekrutacji Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły, listy kandydatów zawierającej ułożone w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska przyjętych i nieprzyjętych, wraz z adnotacją o dacie jej wywieszenia i informacją o liczbie wolnych miejsc, którymi szkoła jeszcze dysponuje.
 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną również udostępnione indywidualnie dla rodzica kandydata na stronie
  https://sp-kalisz.nabory.pl/ po zalogowaniu się do systemu
  za pomocą utworzonego przez siebie unikatowego loginu i hasła.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO

DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. 25 DYWIZJI PIECHOTY ZIEMI KALISKIEJ W KALISZU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 czerwca

9 czerwca

5 lipca

7 lipca

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

12 czerwca

23 czerwca

11 lipca

15 lipca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27 czerwca

21 lipca

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki

28 czerwca

30 czerwca

24 lipca

25 lipca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

4 lipca

28 lipca

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły:

L.p. Kryteria Liczba punktów
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły 64
Kandydat ukończył oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej lub w zespole szkolno-przedszkolnym i ubiega się o przyjęcie do tej szkoły podstawowej  lub szkoły podstawowej z tego zespołu 32
Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Kaliszu i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w I Urzędzie Skarbowym w Kaliszu 16
Kandydat ubiega się o przyjęcie do placówki, w której zatrudniony jest jego rodzic 8
Wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie biorącego udział w rekrutacji do tej samej placówki 4