logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendium socjalne

Szkolne stypendium socjalne 2023 r.

Do dnia 15. 09. 2023 r. w sekretariacie szkoły można składać wnioski na szkolne stypendium socjalne (dotyczy to również uczniów ukraińskich, będących już na terenie Kalisza).

Stypendium przysługuje uczniowi, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza progu dochodowego z ustawy o pomocy społecznej  (IX 2023 to jest 600 zł na osobę w rodzinie).

Proszę zwrócić  s z c z e g ó l n ą  uwagę aby  wniosków, aby kolumna „Występowanie dochodu w rodzinie” była cała uzupełniona poprzez zaznaczenie. Jeżeli nie jest znana dokładna wysokość dochodu w momencie składania wniosku, wnioskodawca niech zaznaczy, że dokument potwierdzający dochód przekaże w terminie późniejszym do WE.

  • Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu  z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszonych o:
    1)  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

Świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) i świadczenie dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu

 

Wniosek na stypendium socjalne można pobrać w sekretariacie szkoły.