logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendium socjalne

W roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z uchwałą Nr XXV/326/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012r. Wydział Edukacji będzie realizował ponownie zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Kalisza.

Rodzice ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składają wnioski w szkole w terminie do 17.09.2018 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 514 zł., a od 1 października zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 11 lipca 2018 r. będzie obowiązywać nowe kryterium tj. 528 zł.

Przypominamy, że świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina Pięćset Plus nie jest wliczane do dochodu (prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku), a dochód obliczamy zgodnie z art. 8. ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2017.1769 j.t.)