logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II dla uczniów klas IV - VI

Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II dla uczniów klas IV – VII

Kryterium otrzymania stypendium:

– uczniowie klas IV–VI średnia ocen za I okres minimum – 5.20

– uczniowie klas VII średnia ocen za I okres minimum – 4.80

– próg dochodowy (dochód do 1000 zł. netto na członka rodziny ucznia uzyskany w miesiącu poprzedzającego złożenie wniosku – styczeń 2018, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony)

– wyjątkowe uzdolnienia i osiągnięcia

– wzorowa postawa społeczna i patriotyczna potwierdzona, patriotyczna potwierdzona odpowiednimi opiniami i dokumentami

– rodzic (opiekun prawny) zamieszkały i zameldowany wspólnie z uczniem na terenie miasta Kalisza

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do dnia 09.02.2018r. (w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego).
Formularze wniosków można otrzymać u pedagoga szkolnego i w sekretariacie szkoły oraz pobrać ze strony internetowej naszej szkoły (www.sp9.kalisz.pl).

Podstawa prawna:
Regulamin przyznawania Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II,
Uchwała Nr XXL/614/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 28.12.2017r. w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II.