logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie poradni

Ogłoszenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu na ul. Stefana Wyszyńskiego 3b

tel: 62 764 00 00, 62 760 00 10

e-mail: poradniappp1kalisz.pl

Link do poradni: https://ppp1kalisz.pl/

udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w zakresie:

– diagnozowania dzieci i młodzieży w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,

– udzielania dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w postaci prowadzenia terapii oraz udzielania wsparcia uczniom wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kariery zawodowej,

– udzielania pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych

Poradnia pozostaje do dyspozycji swoich Klientów świadcząc usługi w trybie pracy stacjonarnej, obejmujące różnorodne formy indywidualnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym wsparcie w postaci konsultacji i porad ze specjalistami naszej placówki dla dzieci i młodzieży doświadczających szczególnych trudności w funkcjonowaniu z uwagi na liczne ograniczenia kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych.

Poradnia Psychologiczno-Psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży w Centrum Medycznym Multimed w Kaliszu, ul. Majkowska 13A

 udziela pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w sytuacjach gdy u dzieci lub młodzieży (do 21 r. życia, pod warunkiem kontynuowania nauki) można zaobserwować następujące przejawy:

– obniżony nastrój, lęki;

– przeżywanie trudności w kontaktach z rówieśnikami lub izoluje się od nich;

– problemy z nauką;

– nieumiejętność panowania nad złością i swoim zachowaniem;

– używanie narkotyków, alkoholu, nadużywa internetu, telefonu, gier;

– problemy wychowawcze;

– doświadczanie rozstania rodziców lub innego rodzaju przykrej sytuacji;

– trudna sytuacja życiowa;

– brak umiejętności radenia sobie z codziennymi problemami;

– niskie poczucie własnej wartości;

– pesymistyczne podejście do życia;

– dolegliwości zdrowotne bez jakiejkolwiek przyczyny medycznej,

– dokonywanie samookaleczeń.

W przypadku dziecka do 16 r. życia, na pierwszą konsultację zgłasza się sam rodzic, bez dziecka. Osoba ucząca się, między 18 – 21 r. życia, może zgłosić się bez rodzica i bez jego zgody.

Zgłosić się może każdy, kto odczuwa potrzebę porady psychologa, psychoterapeuty.
Nie stawiamy żadnych warunków wstępnych.

Poradnia jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00
w soboty w godz. 8:00 – 11:00.

Świadczone przez tę Poradnię usługi są bezpłatne, a do Poradni nie jest wymagane skierowanie.

Link do poradni: http://www.multimed24.pl/poradnia-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy-kalisz.html