logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwód szkolny

UCHWAŁA NR XLIX/674/2022 RADY MIASTA KALISZA z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1372 z późn. zm. ) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/188/2019 Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6599 ).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa
Wielkopolskiego.
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Mirosław Gabrysiak

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Ziemi Kaliskiej w Kaliszu; ul. Żwirki i Wigury 13,  62 -800 Kalisz

Aleja Walecznych cała ulica
Benedykta Dybowskiego cała ulica
Bolesława Prusa cała ulica
Bolesława Skarżyńskiego cała ulica
Braci Niemojowskich zakres nr: od 6 do końca , tylko parzyste zakres nr: od 1 do końca , tylko nieparzyste
Cezarego Biernackiego cała ulica
Ciepła cała ulica
Ciesielska cała ulica
Dolna cała ulica
Franciszka Kopernickiego cała ulica
Gen. Edmunda Taczanowskiego cała ulica
Grobla cała ulica
Gronowa cała ulica
Hoża cała ulica
Jana Zemełki cała ulica
Józefa Raciborskiego cała ulica
Józefa Radoszewskiego cała ulica
Józefa Radwana cała ulica
Józefa Szaniawskiego cała ulica
Juliana Miłkowskiego cała ulica
Kowalska cała ulica
Ludwika Idzikowskiego cała ulica
Ludwika Perzyny cała ulica
Łęgowa cała ulica
Łódzka zakres nr: od 1 do 129, tylko nieparzyste zakres nr: od 2 do końca , tylko parzyste
Migdałowa cała ulica
Miła cała ulica
Murarska cała ulica
Nędzerzewska cała ulica
Owsiana cała ulica
Paprotna cała ulica
Piaszczysta cała ulica

Piesza cała ulica
Pionierska cała ulica
Piwna cała ulica
Pontonowa cała ulica
Próżna cała ulica
Przesmyk cała ulica
Pszenna cała ulica
Rajskowska cała ulica
Rolna cała ulica
Różana cała ulica
Rzeczna cała ulica
Saperska cała ulica
Sieradzka cała ulica
Spokojna cała ulica
Sportowa cała ulica
Stanisława Moniuszki zakres nr: od 3 do końca , tylko nieparzyste zakres nr: od 8 do końca , tylko parzyste
Stolarska cała ulica
Szafranowa cała ulica
Tymiankowa cała ulica
Tyniecka cała ulica
Wał Jagielloński cała ulica
Wał Jana Matejki cała ulica
Wapienna cała ulica
Więzienna cała ulica
Winiarska cała ulica
Wiosenna cała ulica
Wrzosowa cała ulica
Wyjazdowa cała ulica
Zbożowa cała ulica
Ziołowa cała ulica
Żwirki i Wigury cała ulica
Żwirowa cała ulica
Żytnia cała ulic