logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendium Miasta Kalisza im. Św. Jana Pawła II dla uczniów

Rada Miasta Kalisza wprowadziła zmiany w regulaminie przyznawania Stypendiów Miasta Kalisz im. Św. Jana Pawła II. 

  1. Stypendium przyznawane jest raz w roku, na podstawie ocen za dany rok szkolny.
  • średnia ocen dla uczniów kl. IV-VI – 5,70,
  • średnia ocen dla uczniów kl. VII – VIII  – 5,20.

Oceny należy zweryfikować do dwóch miejsc po przecinku (nie zaokrąglamy ocen w górę). W przypadku uczniów klas 8 należy podać średnią ocen uzyskaną z przedmiotów w danym roku szkolnym, a nie średnią ze świadectwa na zakończenie roku.

  1. Dochód liczony jest z okresu 5 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. (Rodzic do wniosku załącza zaświadczenia o dochodzie za okres od stycznia do maja 2023r.)
  2. Wnioski składane są najpóźniej do 23 czerwca 2023 r.
  3. Kwota stypendium :

a)w klasach 4-6 szkół podstawowych – 1200 zł.

b)w klasach 7-8 szkół podstawowych – 1400 zł.

c)w szkołach ponadpodstawowych  – 1600 zł.

  1. Stypendium nie może być przyznane uczniowi, którego:
  2. wniosek o stypendium posiada negatywną opinię Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców,
  3. wniosek o stypendium zawiera dane nieprawdziwe lub niepełne,
  4. wnioskodawca odmówił weryfikacji danych zawartych we wniosku.