logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej nr 9 w Kaliszu

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§2

 1. Rada liczy członków, ile jest oddziałów w szkole.
 2. Kadencja Rady trwa rok.
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
 4. Decyzję przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.
II. Wybory do Rady

§4

 1. Wybory do Rady przeprowadzone są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
 2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.
 3. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§5

Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

§6

Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu jawnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

§7

 1. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.
 2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu jawnym , spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

§8

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składy Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do Dyrektora.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.
III. Władze Rady

§9

Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego sekretarza, skarbnika.

§10

Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§11

 1. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§12

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:

 1. realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
 2. gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców.

IV. Posiedzenia Rady

§13

 1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie , nie rzadziej niż raz na 5 miesięcy.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenia Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.
 3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§14

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile jest co najmniej połowa członków.

§15

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
V. Podejmowanie uchwał

§16

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§17

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§18

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§19

 1. Członkowie Rady mają prawo:
  a). Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczego – opiekuńczego, pozainformacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.
  b) Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.
  c) Głosowanie na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
 2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i
  pracach Rady.
VII. Fundusze Rady

§20

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność szkoły.

§21

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków.

§22

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

 1. Dyrektor
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Samorząd Uczniowski

§23

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

§24

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.

VIII. Postanowienia końcowe

§25

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.