logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Normy społeczne obowiązujące w naszej szkole

Uczniowie
 • przestrzegają zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • dbają o czystość języka polskiego, nie używają wulgaryzmów,
 • potrafią panować nad swoimi emocjami. Nie dokuczają, nie wyśmiewają i nie obrażają innych. Nie rozwiązują konfliktów siłą, reagują, gdy inni są krzywdzeni,
 • są tolerancyjni – budują relacje przyjaźni w poszanowaniu innych przekonań i poglądów,
 • są odpowiedzialni za własne zdrowie, higienę oraz rozwój,
 • zdrowo się odżywiają,
 • chronią środowisko naturalne,
 • systematycznie i aktywnie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych, nie przeszkadzają w prowadzeniu lekcji,
 • do szkoły przychodzą punktualnie,
 • są zawsze przygotowani do lekcji, odrabiają prace domowe oraz bieżąco uzupełniają braki w wiadomościach wynikające z absencji,
 • nie opuszczają samowolnie terenu szkoły,
 • szanują pracę nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły,
 • dbają o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 • dbają o mienie szkoły i ponoszą odpowiedzialność za zniszczenia,
 • szanują własność innych i nie przywłaszczają sobie rzeczy, które do nich nie należą,
 • zawsze zakładają obuwie zmienne,
 • dbają o odpowiedni i schludny wygląd. Nie używają makijażu,
 • nie malują paznokci i nie ubierają wyzywającego stroju, a włosy mają estetycznie uczesane,
 • pamiętają o stroju galowym,
 • podczas udziału w uroczystościach zachowują się odpowiednio do okoliczności,
 • zawsze godnie reprezentują szkołę,
 • podczas wyjść i wycieczek zachowują się z należytą kulturą, z poszanowaniem dla miejsca i osób,
 • przestrzegają zapisów statutowych dotyczących używania w szkole telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych
 • rejestrujących dźwięk i obraz.
Rodzice
 • zachowują właściwą drogę służbową podczas rozwiązywania problemów,
 • przestrzegają podstawowych norm zachowania w kontaktach z pracownikami szkoły,
 • akceptują sposoby, za pomocą których ich dzieci są wprowadzane w świat norm i zasad społecznych,
 • podejmują współpracę z wychowawcą, nauczycielami i pedagogiem, wspierając ich w edukacji i kształtowaniu właściwych postaw dzieci,
 • współuczestniczą w działaniach prowadzonych przez szkołę,
 • wspierają dzieci w rozwoju poprzez motywowanie ich do nauki i wdrażanie właściwego zachowania.
Nauczyciele
 • rzetelnie realizują zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • szanują godność uczniów i rodziców,
 • zapoznają uczniów i rodziców z kryteriami oceniania i wymaganiami edukacyjnymi,
 • oceniają sprawiedliwie,
 • zawsze są dobrze przygotowani do zajęć,
 • efektywnie wykorzystują czas na lekcji,
 • każdego ucznia traktują indywidualnie,
 • są wyrozumiali, potrafią wysłuchać uczniów i rodziców,
 • są wzorem dla uczniów.