logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje

Świetlica szkolna pracuje w godzinach 6:30 – 16:30.

Świetlica zapewnia dzieciom:
  1. Opiekę, troskę o zdrowie i bezpieczeństwo oraz pomoc i radę w sytuacjach trudnych.
  2. Organizację czasu wolnego przed i po lekcjach.
  3. Przygotowanie do życia w grupie społecznej.
  4. Rozwijanie zainteresowań dzieci.
  5. Umożliwianie samodzielnej działalności twórczej dzieci.
  6. Rozróżnianie właściwych postaw społecznych, kształtowanie postaw moralnych dzieci.
  7. Korzystanie z prawidłowego i zdrowego żywienia w postaci obiadu.

Stosując się do powyższych założeń, wychowawcy świetlicy wypracowali pewne standardy i wzorce postępowania i zachowania.

W świetlicy panuje zawsze miła i przyjemna atmosfera, czego dowodem jest chęć przebywania dzieci w świetlicy. Atmosfera przyjaźni i koleżeńskości, przestrzeganie umów i zasad akceptacji prawidłowych zachowań pozwala kształtować wzory do naśladowania.

Dzieci w świetlicy odrabiają prace domowe, rozwiązują krzyżówki, łamigłówki, rebusy i grają w gry. Podopieczni biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych organizowanych dla wychowanków świetlic. Proponujemy gry i zabawy sprzyjające zawieraniu przyjaźni, koleżeńskości, integrujące grupę. Dzieci uczą się także przestrzegania zasad i umów obowiązujących podczas gier i zabaw ruchowych. W zajęciach wykorzystujemy również zdobycze techniki takie jak komputery, DVD, sprzęt audio. Uczniowie dbają ponad to, o porządek w sali wyrabiając w sobie nawyk poszanowania mienia świetlicy, szkoły oraz własności swojej i kolegów.

Nasza świetlica znakomicie spełnia swoje zadania, gdyż jest ona integralną częścią szkoły i realizuje zadania wynikające z jej potrzeb, oraz oczekiwań dzieci i ich rodziców.

Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładu pracy.