logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Ubezpieczyciel

W roku szkolnym 2017/2018 ochrony ubezpieczeniowej udziela TUiR WARTA SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87.

POLISA NR 908558266646

Uczniowie będą objęci ochroną z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków całodobowo przez 7 dni w tygodniu w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 r. Ubezpieczenie obejmuje też zwrot kosztów kradzieży obuwia i odzieży z szatni szkolnych.

Suma ubezpieczenia każdego ucznia: 11000 zł

Składka wynosi 35 zł / rok

Zgłaszanie wypadków uczniów

Rodzice po zakończonym leczeniu dziecka zgłaszają wypadek do Ubezpieczyciela WARTA dzwoniąc na numer 801 308 308. W informacji należy podać:

  1. Imię i nazwisko dziecka
  2. Datę urodzenia dziecka
  3. PESEL
  4. Kiedy miał miejsce wypadek
  5. Opis zdarzenia

Wysokość świadczenia odpowiada orzeczonemu przez lekarzy WARTY procentowi stałego uszczerbku w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, przy czym dla wymienionych poniżej wybranych urazów, procent uszczerbku na zdrowiu jest stały – określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i wynosi:

Rodzaj urazu % stałego uszczerbku na zdrowiu
Skręcenie, zwichnięcie kończyny dolnej ( z wyłączeniem palców) 2,60%
Złamanie kończyny dolnej (z wyłączeniem palców) 3,80%
Skręcenie, zwichnięcie kończyny górnej ( z wyłączeniem palców) 2,00%
Złamanie kończyny górnej (z wyłączeniem palców) 2,50%
Złamanie, skręcenie, zwichnięcie palca/palców ( niezależnie od liczby) 1,50%
Złamanie nosa 3,50%
Złamanie zęba/zębów( niezależnie od liczby) 2,00%
Poparzenie (bez względu na obszar i stopień) 2,50%
Pogryzienie 2,50%