logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Koncepcja pracy szkoły

Na podstawie MISJI I WIZJI szkoły koncepcją szkoły jest:

  • kształcenie i wychowanie uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności.
  • „Szkoła ucząca patriotyzmu i miłości do Ojczyzny” zgodnie z imieniem szkoły „25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej”

Z powyższego wynika, że uczeń odpowiedzialny za siebie i innych to uczeń osiągający jak najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu.

Najważniejsze założenia Koncepcji Pracy Szkoły:

  1. Dążenie do podnoszenia efektywności kształcenia i wszechstronnego rozwoju ucznia.
  2. Wspomaganie ucznia wymagającego szczególnej opieki.
  3. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa.
  4. Propagowanie zdrowego stylu życia.
  5. Kształtowanie właściwych postaw.
  6. Motywowanie uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.
  7. Podejmowanie działań angażujących rodziców w życie szkoły.
  8. Zapewnienie dobrze wykwalifikowanej kadry.