logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendium socjalne

Szanowni Rodzice

Szanowni Rodzice! Zgodnie z uchwałą Nr XXV/326/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012r. Wydział Edukacji w roku szkolnym 2019/2020 będzie realizował ponownie zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Kalisza.

Wnioski obowiązujące na roku szkolny 2020/2021 do pobrania w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego. Wnioski na stypendium socjalne prosimy składać w szkole w terminie do 15.09.2021 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj. za sierpień 2021 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi 528 zł.

Przypominamy, że świadczenie wychowawcze  z Programu Rodzina 500+ i świadczenie Dobry start (tzw. 300+) nie jest wliczane do dochodu (prosimy nie załączać tych decyzji do wniosku), a dochód obliczamy zgodnie z  art. 8. ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 t.j.)