logo
Biuletyn Informacji Publicznej

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/20

Wszyscy uczniowie klas ósmych obowiązkowo przystępują do egzaminu.

Ósmoklasista w 2020 r. zdaje egzamin z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Terminy główne egzaminów:

16 czerwca 2020 r. (wtorek)  godz. 9:00 – język polski

17 czerwca 2020 r. (środa)  godz. 9:00 – matematyka

18 czerwca 2020 r. (czwartek)  godz. 9:00 język angielski

W dniach 16,17,18 czerwca 2020 r. uczniowie klas ósmych przychodzą tylko na egzamin. Uczniów obowiązuje strój galowy.

Wytyczne CKE, MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r.  

 egzaminu ósmoklasisty  w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kaliszu

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa – zdający bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m i ustawiają się zgodnie z zaznaczonymi liniami) oraz mają zakryte usta i nos.
 6. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, (przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych, ale dopiero po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Zdający, mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających).
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 3. Zdających mają obowiązek zastosować się do zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim do:
 • zakazu kontaktowania się z innymi zdającymi
 • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 1. Przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną .
 2. Zdający zostaną wpuszczeni na teren szkoły różnymi wejściami, wg podziału na sale egzaminacyjne i zgodnie z przekazaną przez wychowawców informacją oraz listą uczniów z przydziałem do sal.
 3. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).
 4. Zdający opuszczają salę po egzaminie pojedynczo, według ściśle określonej instrukcji przewodniczącego zespołu nadzorującego i wychodzą ze szkoły tym samym wyjściem, którym weszli na egzamin.
 5. Zdających mają obowiązek nie gromadzić się po zakończonym egzaminie, a wrażeniami mogą podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Plan organizacji i przebiegu egzaminu

O godzinie 8.40 – wszyscy uczniowie oczekują na wejście do sal w wyznaczonych  im miejscach  przed szkołą i zgodnie z przydziałem do poszczególnych sal egzaminacyjnych.

Wchodząc do szkoły każdy zdający dezynfekuje ręce płynem dezynfekcji rąk.

Plan wejść zdających na teren szkoły:

Sala 1 – uczniowie wchodzą na teren szkoły od ul. Braci Niemojowskich i oczekują na wejście do szkoły przed szatnią główną, a następnie przechodzą korytarzem do sali gimnastycznej.

Sala 2– uczniowie oczekują na wejście do szkoły przy wejściem głównym od ul. Żwirki i Wigury i przechodzą do sali nr 17 schodami bocznymi (przy świetlicy).

Sala 3 –  uczniowie wchodzą na teren szkoły od ul. Braci Niemojowskich, przechodzą do wejścia od strony boiska szkolnego i tam oczekują na wejście do szkoły, a następnie schodami  przechodzą do  sali nr 10.

Sala 4 – uczniowie wchodzą na teren szkoły od ul. Braci Niemojowskich, przechodzą do wejścia od strony boiska szkolnego i tam oczekują na wejście do szkoły, a następnie schodami głównymi przechodzą do  do sali nr 8

Sala 5 – uczniowie wchodzą na teren szkoły od ul. Braci Niemojowskich, przechodzą do wejścia od strony boiska szkolnego i tam oczekują na wejście do szkoły, a następnie schodami głównymi przechodzą do  sali nr 7

Sala 6 – uczniowie wchodzą na teren szkoły od ul. Braci Niemojowskich, przechodzą do wejścia od strony boiska szkolnego i tam oczekują na wejście do szkoły, a następnie schodami głównymi przechodzą do  sali nr 6

Uczniowie posiadają przy sobie legitymację szkolną, długopis z czarnym tuszem i linijkę na egzamin z matematyki.

Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić telefonów komórkowych i kalkulatorów !

Uczniowie na polecenie przewodniczącego komisji przechodzą do wyznaczonych im sal  i ustawiają się w bezpiecznej odległości od siebie (przynajmniej 1,5 m) przy przydzielonych salach zgodnie z listą umieszczoną na drzwiach i informacją przekazaną im poprzez wychowawców.

sala nr 1 (sala  gimnastyczna) – klasa 8a uczniowie z kodem –  od A01 do A03, od A05 do A10, A13, od A15 do A20 ,  z klasy 8b uczniowie z kodem – od B01 do B10

sala nr 2 (sala lekcyjna nr 17) – klasa 8b – od B12 do B23

sala nr 3 (sala lekcyjna nr 10) – uczniowie z wydłużonym czasem pisania sprawdzianu A12, B24, B25

sala nr 4 (sala lekcyjna nr 8) – A11, B11

sala nr 5 (sala lekcyjna nr 7) – A14

sala nr 6 (sala lekcyjna nr 6) – A21

Uczniowie oczekują przy salach i ustawiają się zgodnie z kolejnością nazwisk na listach. Następnie na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego w danej sali wchodzą pojedynczo na egzamin zgodnie z listą. Przy wejściu okazują członkom komisji legitymację szkolną. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany przez członka zespołu nadzorującego. Zdający otrzymują koperty z naklejkami przygotowanymi przez OKE oraz kartką z kodem ucznia i numerem PESEL. Uczniowie wnoszą na salę tylko długopis z czarnym tuszem, a na egzamin z matematyki dodatkowo linijkę.

O godzinie 8.50 – w gabinecie dyrektora szkoły w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących i przedstawiciela uczniów z sali nr 1 następuje sprawdzenie nienaruszalność pakietów z materiałami egzaminacyjnymi i przekazanie ich przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego tj. dyrektora szkoły przewodniczącym zespołów nadzorujących.

Po wejściu zdających do sal i zajęciu przez nich miejsc, przewodniczący zespołu nadzorującego informuje uczniów:

– o zasadach zachowania się podczas egzaminu, w tym zasadach dotyczących zachowania bezpieczeństwa sanitarnego (wytyczne CKE, MEN i GIS dotyczące zasad bezpieczeństwa

– o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy uczniów którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi – uczniowie na Sali numer 1, 2, 6,

– o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

O godzinie 9.00 – członkowie zespołu nadzorującego rozdają uczniom zestawy egzaminacyjne. Uczniowie na polecenie przewodniczącego ZN rozpakowują arkusz egzaminacyjny, zapoznają się z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego, a następnie  sprawdzają kompletność arkusza egzaminacyjnego, przeliczają strony arkusza i sprawdzają poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.

Po tych czynnościach zdający zgodnie z instrukcją przewodniczącego ZN w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki OMA-100 – również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych) uczniowie zamieszczają kod ucznia i numer PESEL oraz przyklejają naklejki (w przypadku uczniów z sali nr 3,4,5 – czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego).

Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego

Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie ZN sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych (wpisania kodu ucznia i numeru PESEL) oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym, a także  gotowość uczniów do pracy.

Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje na tablicy faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:

język polski – 120 minut                    do 180 min (120 + 60 min) *

matematyka – 100 minut                  do 150 min (100 + 50 min)*

język angielski – 90 minut                 do 135 min  (90+ 45 min)*

*w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony

Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach , jednak nie później nią po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.

Na polecenie PZN uczniowie rozpoczynają pracę z arkuszem egzaminacyjnym – można wówczas zdjąć maseczki

Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 15 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów przystępujących  do egzaminu w sali numer 3, 4, 5). W przypadku braku zaznaczeń uczeń uzupełnia je.

Zdający może opuścić salę egzaminacyjną (jeśli ukończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeśli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie Sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym  o konieczności zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (obowiązek ten nie dotyczy uczniów piszących w Sali numer 3, 4, 5).

Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym uczniowie poinformowani są przez przewodniczącego zespołu nadzorującego o zakończeniu pracy i wyznaczeniu dodatkowych 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy uczniów z sali numer 1, 2, 6), a następnie po upływie dodatkowego czasu poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie na brzeg stolika.

Zdający pozostają na swoich miejscach. Członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają, czy wszyscy uczniowie, którzy mają taki obowiązek, przenieśli odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

Po zakończonym egzaminie ósmoklasisty z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego, w obecności zdających, zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki – również karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych i sprawdzają kompletność materiałów.

Uczniowie i zespół nadzorujący podczas tych czynności mają zakryte usta i nos.

Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali (uczeń obserwuje proces pakowania materiałów w bezpiecznej odległości). Po przeliczeniu arkuszy i ich spakowaniu, przewodniczący zespołów egzaminacyjnych przekazują zestawy egzaminacyjne i protokoły z poszczególnych sal przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego w gabinecie dyrektora oraz podpisują protokół zbiorczy.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia sprawdzianu znajdują się na stronie www.oke.edu.pl   w zakładce Egzamin ósmoklasisty – Procedury – Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/20 .

Comments are closed.